Formy

Formy SEITEI IAI:

Aktualnie obowiązuje 12 form podstawowych. 10 form Seitei iai, zostało ustalone w 1964 przez japońskich mistrzów. Są one obowiązujące w Zen Nihon Kendo Renmei. Od 1 kwietnia 2001 r. dodano 2 ostatnie formy.

 1. Mae
 2. Ushiro
 3. Ukenagashi
 4. Tsukaate
 5. Kesagiri
 6. Morotetsuki
 7. Sanpogiri
 8. Ganmenate
 9. Soetetsuki
 10. Shihogiri
 11. Sogiri
 12. Nukiuchi

Formy MUSO SHINDEN RYU:

OMORI RYU

 1. Shoatto
 2. Sato
 3. Uto
 4. Atarito
 5. Inyoshintai
 6. Ryuto
 7. Junto (kaishaku)
 8. Gyakto
 9. Seichuto
 10. Koranto
 11. Nukiuchi (batto)
 12. Inyoshintai Kaewaza

HESEGAWA EISHIN RYU

 1. Yokogumo
 2. Toraisoku
 3. Inazuma
 4. Ukigumo
 5. Yamaoroshi
 6. Iwanami
 7. Urokogaeshi
 8. Namigaeshi
 9. Takiotoshi
 10. Nukiuchi

OKUDEN RYU

 1. Kasumi
 2. Sunekagoi
 3. Shihogiri
 4. Tozume
 5. Towaki
 6. Tanashita
 7. Ryozume
 8. Torabashiri
 9. Yukitsure
 10. Rentatsu (tsuredachi)
 11. Somakuri
 12. Sodome
 13. Shinobu
 14. Yukichigai
 15. Sodesurigaeshi
 16. Moniri
 17. Kabezoe
 18. Ukenagashi
 19. Oikakegiri
 20. Ryoshihikitsure
 21. Itomagoi